سازه های زیرزمینی و تونل

با تلفیق تجربه چندین ساله، متخصصین شرکت رادین همکاران بهتا در طراحی و نظارت بر ساخت انواع سازه های مترو شهر تهران و متخصصان فن آوری VDC، امکان مدیریت چابک و هوشمند پروژه های احداث تونل ها را توسط شرکت رادین همکاران بهتا فراهم نموده است. پیاده سازی سامانه (Tunnel Information Modeling) TIM، در احداث 550 متر تونل راه درون شهری (به صورت NATM و RIB، ضمن فراهم نمودن امکان مدیریت زمانی و ریالی پروژه در یک بستر شفاف، امکان حل مشکلات تداخل با تاسیسات شهری زیرزمینی و نگهداری سوابق ابنیه فنی مجاور تونل در بحث تعمیر و نگهداری و یا احداث تونلهای جدید در آینده را فراهم نموده است. بهره گیری از این ویژگی، در مدلسازی اطلاعات ابنیه زیرزمینی(تونلهای شهری، خطوط مترو و ...) نقش مهمی در توسعه و نگهداری آتی از این شریان های حیاتی خواهد داشت.