نمایشگاه

ساخت مدل اطلاعاتی نمایشگاه چند منظوره به مساحت 24000 مترمربع واقع در غرب بزرگراه همت، ضمن کمک به تیمهای طراحی و اجرایی، در رفع مشکلات فنی و اجرایی و تسریع در ساخت پروژه و جلوگیری از هدر رفت زمان و مصالح ناشی از دوباره کاری ها، امکان مدیریت فضا در زمان اداره و نگهداری از بنا را در این مجموعه فراهم نموده است. از جمله ویژگیهای حاصل از پیاده سازی این سیستم در زمان بهره برداری می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1-مدیریت اطلاعات فضاهای نمایشگاهی و اختصاص فضا
2-کمک به تیمهای مدیریت بحران در شناسایی راه های دسترسی
3-کمک به تیمهای امنیتی و حراست در شناسایی راه های نفوذ
4-مدیریت اداره و نگهداری از فضاها
5-امکان تهیه سریع تورهای مجازی تبلیغاتی از نمایشگاه و غرفه ها در هر دوره