پارکینگ طبقاتی

این پروژه با مساحتی بالغ بر 120000 متر مربع، به منظور افزایش تعداد پارکینگ یک مجمع تجاری در تهران به میزان 2700 واحد ساخته شده است. این ساختمان شش طبقه در عمق 31 متری از سطح زمین احداث شده است و شامل یک طبقه تجاری و پنج طبقه پارکینگ می باشد. از ویژگیهای قابل ذکر در این پروژه می توان به بکارگیری روش ساخت پیش ساخته در ساخت کلیه اجزا سازه و سرعت احداث بالای آن اشاره نمود.