راه و پل

شرکت رادین همکاران بهتا با پیاده سازی موفق فن آوری VDC در احداث پروژه های راه سازی، امکان مدیریت طرح، ساخت و بهره برداری از پروژه های راه سازی را برای کارفرمایان دولتی و خصوصی فراهم نموده است. پیاده سازی موفق سامانه BIM (مدلسازی اطلاعات پلها) در ساخت مجموعه پل های روگذر و زیرگذر منشعب از بزرگراه همت، مجموعا به طول 1820 متر، در کنار راه های دسترسی منتهی به آن به طول تقریبی 10880 متر امکان بهره گیری از قابلیتهای این سامانه در مدیریت فنی، زمانی و هزینه ای پروژه های راه سازی را اثبات نمود.