دستاوردهای ما

دستاورد اصلی شرکت رادین همکاران بهتا در مدیریت طرح، ساخت و بهره برداری از پروژه ها، کاهش زمان و هزینه، در کنار افزایش کیفیت، در اجرا و بهره برداری می باشد. راهکارهای شرکت برای دستیابی به این مهم به اختصار عبارتند از:

• ایجاد بستر های یکپارچه تعامل و همکاری بین همه عوامل پروژه
• نظارت و کنترل دقیق و همه جانبه بر فرآیندها و فعالیتها در پروژه
• ایجاد ساختارها، رویه ها و بسترهای ارتباط و هماهنگی در پروژه
• رفع عدم انطباق ها، ناسازگاری ها و اشکالات در طراحی و ساخت
• کاهش هزینه های تغییرات با ایجاد تسلط اطلاعاتی در ذینفعان
• ارائه اطلاعات طبقه بندی شده لازم برای اتخاذ به موقع تصمیم ها
• ایجاد تسلط دیداری بر پروژه برای کارفرمایان و سرمایه گذاران
• انتقال زمان تصمیم به تغییر، از فاز انتهای پروژه به ابتدای آن
• مدیریت هزینه های دوران بهره برداری و مدیریت موثر دارایی ها