پیام مدیر عامل

توسعه و رشد شرکت رادین همکاران بهتا در طول سال های فعالیت خود مدیون تلاش شبانه روزی متخصصان ما برای بهینه سازی روش های مدیریت، استفاده از توان کار تیمی، دانش روز دنیا در مدیریت انجام کارها و پروژه ها و استفاده از بستر های تکنولوژیک و فناوری های روز دنیا در کنار تعهد و مسئولیت پذیری مدیران و کادر فنی آن می باشد. حرکت بر مرزهای دانش روز دنیا در کنار استفاده از تجربیات داخلی هم در زمینه مدیریت و هم در زمینه تکنولوژی و فناوری از پایه های اصلی و بنیانی حرکت شرکت رادین همکاران بهتا برای رشد و خط شکنی در حوزه های فعالیت شرکت می باشد. در شرکت رادین همکاران بهتا، پویایی، رشد و توسعه یک فرایند توقف ناپذیر و پیوسته است که از طرف مدیریت شرکت به صورت جدی حمایت و پشتیبانی می گردد. بهبود پیوسته فرایندها، روش های انجام کار و فناوری های تکنولوژیک همراه با بهبود پیوسته مهارت های تیمی در دستور کار هر روزه بخش ها و دپارتمان های سازمانی شرکت قرار دارد. چشم انداز بنیانگذاران شرکت، ارائه خدمات مدیریت طرح و ساخت و بهره برداری پروژه های عمرانی با برترین استانداردها و کیفیت بین المللی برای مدیریت کارآمد تر پروژه های داخلی و حضور درخشان در عرصه بین المللی می باشد و با امید به دستیابی به این مهم، با تلاش شبانه روزی نیروهای توانمند خود بعنوان پرچم دار مدیریت در بستر فناوری VDC در ایران، چشم به آینده ای روشن با ایجاد تحول در نظام مدیریت پروژه ها در کشور عزیرمان ایران دوخته است.