مهندس امیر عباس بصیری تهرانی

مدیر عامل

مهندس پیمان خدایی

مدیر واحد معماری

مهندس هومن مشایخ

مدیر واحد تاسیسات مکانیکی

مهندس رضا رجبی

مدیر واحد کنترل پروژه

مهندس کامبیز فامیل باقیه

مدیر واحد فناوری اطلاعات

مهندس امیر رادپی

مدیر پروژه

مهندس امیر حسین میرکوشش

مدیر واحد سازه

مهندس افشین بالازاده

مدیر واحد تاسیسات برقی

مهندس بابک عابدیان

مدیر واحد مدیریت هزینه

مهندس مهرداد یاوری

مدیر واحد روابط عمومی

مهرداد یاوری