آنالیز نور

نور یکی از مهمترین عوامل موثر در آسایش بهره برداران می باشد. اطمینان از طرح اصولی روشنایی فضا، علاوه بر تضمین تامین آسایش افراد، باعث صرفه جویی قابل ملاحظه در مصرف انرژی نیز می شود. استفاده از ابزارهای فن آورانه در پیاده سازی سامانه BIM در پروژه ها، در شرکت رادین همکاران بهتا، امکان تحلیل و طراحی بهینه روشنایی روز، روشنایی مصنوعی و حالت ترکیبی را بر روی مدل سه بعدی یکپارچه، بعنوان محصول مشترک هماهنگی مستمر بین بخشهای تخصصی، فراهم می آورد.