مدیریت یکپارچه ابعاد پروژه

تجربیات قبلی مدیریت پروژ های عمرانی حاکی از آن است که عدم یکپارچگی و هماهنگی بین عوامل مختلف انجام کار در پروژه و عملکرد جزیره ای تخصص های گوناگون فعال در پروژه موجب کاهش شدید راندمان پیشرفت کار و در نتیجه هدررفت زمان و هزینه، و افت کیفیت انجام کار می گردد. مدیریت متمرکز و یکپارچه کلیه ابعاد پروژه در شرکت رادین همکاران بهتا از نقاط قوت اصلی این شرکت در راهبری پروژه های طرح و ساخت می باشد.