مدیریت ارزش حاصله با فناوری VDC

علیرغم اینکه روش مدیریت ارزش حاصله (EVM)، به دلیل ضعف های­ موجود در فرآیندها و ابزارهای پیاده سازی، چندان در کشورمان، ایران، مورد استفاده قرار نگرفته است، شرکت رادین همکاران بهتا موفق شده است تا با استفاده از فناوری VDC و بستر نرم افزاری ISIX، بسترهای تکنولوژیکی لازم برای مدیریت زمان و هزینه پروژه به کمک این روش را فراهم نماید. با بکارگیری این روش، که امروزه در سطح جهانی برای مدیریت و کنترل هزینه و زمان پروژه ­ها مورد استفاده قرار می­گیرد، تیم مدیریت پروژه رادین، پروژه را از نقطه‌ نظر محدودیت های زمانی و هزینه‌ ای کنترل نموده و بدین وسیله از بروز زیان های احتمالی جلوگیری می کند. با این روش، برنامه پروژه، کار واقعی انجام‌ شده و ارزش کار تکمیل‌ شده کنترل می­شود و از این طریق اطمینان حاصل می­گردد که پروژه، به خوبی، در حال پیگیری و اجراست. به بیان ساده‌ تر، در بستر داشبوردهای اطلاعاتی تهیه شده توسط تیم مدیریت پروژه، کارفرما همواره در یک بستر یکپارچه، متمرکز، دقیق و بروز، نسبت به اینکه چه میزانی از بودجه و زمان، با توجه به کار انجام شده تاکنون، صرف گردیده‌ است، آگاهی می یابد.