مدیریت اطلاعات تامین و تدارکات

ارتباط ناگسستنی زمانبندی انجام کار و هزینه، با زنجیره تامین و تدارکات در پروژه ها، نشان دهنده نقش ویژه مدیریت کارآمد مالی و زمانی زنجیره تامین و تدارکات در موفقیت پروژه و کاهش ریسکهای انجام آن می باشد که تنها با دسترسی به اطلاعات کامل و طبقه بندی شده از اقلام و احجام حاصل می گردد. پیاده سازی سامانه BIM در پروژه توسط شرکت رادین همکاران بهتا و دستیابی به اطلاعات متره ای کامل و طبقه بندی شده از پروژه در فازهای ابتدایی شروع پروژه، و یکپارچگی اطلاعاتی با اطلاعات فنی، زمانبندی، اجرایی و هزینه ای امکان مدیریت کارآمد اطلاعات تامین و تدارکات را در راستای مدیریت چابک پروژه فراهم می سازد.