مدیریت اطلاعات هزینه فرایندهای EPC

یکی از چالش های کارفرمایان و دست اندرکاران پروژه، مدیریت اطلاعات هزینه های طراحی، ساخت (خرید مصالح و تجهیزات، نیروی انسانی، ماشین آلات و …) و بهره برداری از پروژه ها می باشد. شرکت رادین همکاران بهتا با بهره گیری از بسترهای فن آورانه و ایجاد پایگاه مشترک داده در پروژه، امکان ثبت طبقه بندی شده هزینه ها، برقراری ارتباط بین هزینه و زمان فعالیتهای اجرایی، برقراری ارتباط  با صندوق تامین مالی پروژه و قراردادها در داشبوردهای اطلاعات مدیریت مالی را با رعایت حقوق دسترسی به صورت متمرکز، همزمان با امکان حفظ سابقه و تاریخچه هزینه ها در طول چرخه عمر بنا فراهم می نماید.