مدیریت تعمیر و نگهداری

مدیریت تعمیر و نگهداری، به عنوان یکی از مهمترین بخشهای مدیریت دارایی ها، سهم عمده ای در هزینه های دوران بهره برداری دارد. به همین منظور شرکت رادین همکاران بهتا، اقدام به پیاده سازی بسترهای تکنولوژیک لازم برای مدیریت هوشمند تعمیر و نگهداری، مبتنی بر مدل سه بعدی اطلاعات ساختمان نموده است. امکان ثبت هزینه ها، ثبت و پیگیری وقایع، حفظ و نگهداری اطلاعات طول عمر تجهیزات، اختصاص منابع انسانی، پیگیری دیجیتال دستورکارها، امکان گزارشگیری طبقه بندی شده و تفکیکی از طریق دسترسی به یک پایگاه داده مشترک و پیش بینی جدول های اطلاعاتی لازم بخشی از امکانات بستر فراهم شده می باشد.