مدیریت قراردادها

شرکت رادین همکاران بهتا به عنوان مشاور تخصصی مدیریت طرح و ساخت و بهره برداری از پروژه ها، بسترهای فن آورانه لازم برای مدیریت هوشمند قراردادهای مشاوره، ساخت و بهره برداری را با بسط قابلیت های BIM فراهم نموده است. از جمله ویژگی های (بعضا منحصر به فرد) این سیستم می توان به موارد زیر اشاره نمود:
• برقراری ارتباط هوشمند و یکتا با متره و برآورد محدوده موضوع قرارداد در پروژه های بزرگ و پیچیده
• برقراری ارتباط برخط (Online) با پیشرفت فیزیکی کارگاه جهت بررسی سریع و دقیق صورت وضعیت پیمانکاران
• برقراری ارتباط با بخش مالی و ثبت هزینه های تاییدی و پرداختی
• تهیه و ارائه برخط  شاخص ها و نمودارهای ارزش حاصله (PV، EV و AC) به تفکیک قراردادهای پیمانکاران
• کنترل پیشرفت کار مشاوران و رسیدگی به صورت وضعیت آنها به صورت محصولی
• تهیه گزارشهای متنوع و تفکیکی مورد نیاز کارفرمایان و سرمایه گذاران در قالب داشبوردهای مدیریتی
• برنامه ریزی و کنترل فرآیندهای اجرای قرارداد
• برقراری ارتباط محل تامین اعتبار در پرداخت های مالی به پیمانکاران و مشاوران با قرارداد
• ثبت و نگهداری مستندات چندرسانه ای
• پشتیبانی از نظام فهرست بها برای قراردادهای ساخت