آنالیز انرژی

یکی از مشکلات عمده بناهای در حال بهره برداری، ضعف قابل توجه سرویس دهی سیستم های تاسیساتی آنها می باشد. از جمله ریشه های این مشکل، می توان به عدم تحلیل و ارزیابی صحیح و یکپارچه از منابع حرارتی و برودتی در ارتباط با جزئیات معماری و همچنین تفاوت بین نقشه فاز طراحی و تاسیسات اجرا شده در عمل و تفاوت بارز آنها در اتلاف انرژی و بازدهی اشاره نمود. شرکت رادین همکاران بهتا به عنوان شرکت پیشگام در پیاده سازی سامانه BIM، با بکارگیری ابزارهای فن آورانه این سیستم، دانش متخصصین و هماهنگی تیم های تخصصی خود، امکان تحلیل، طراحی و ممیزی انرژی بناها را فراهم نموده است و خدمات فنی زیر را برای کنترل طرح مشاوران و پیشنهاد سیستم های نوین تاسیساتی برای کاهش اتلاف انرژی بناها به کارفرمایان ارائه می دهد:

• کنترل و تایید مدارک طراحی
• بررسی امکان اجرای دقیق طرح تاسیسات ارائه شده توسط مشاور هماهنگ با سایر نقشه های طراحی (معماری و سازه)
• کنترل و بررسی جزئیات ارائه شده در معماری و تطابق آن با استانداردها و ضوابط مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان
• کنترل و بررسی محاسبات بارهای گرمایشی و سرمایشی ساختمان و حصول اطمینان از طراحی بهینه و کارایی ساختمان
• محاسبه و کنترل انرژی مصرفی ساختمان به تفکیک در بخشهای سرمایش، گرمایش و روشنایی بر پایه تحلیل مدل سه بعدی
• ممیزی انرژی و تعیین رده مصرف انرژی ساختمان و تعیین مشکلات و فرصتهای صرفه جویی با بررسی عملکرد سیستمها
• ارائه پیشنهاد برای بهبود تکنولوژی و سیستمهای تاسیساتی و ارتقا رده انرژی مصرفی ساختمان