مدیریت اطلاعات فنی و مهندسی

شفافیت و سهولت دسترسی به اطلاعات فنی و مهندسی طبقه بندی شده پروژه یکی از ارکان اصلی مدیریت چابک و روان پروژه به شمار می رود. مدل سازی و مدیریت اطلاعات فنی و مهندسی پروژه در دپارتمان های مختلف تخصصی شرکت رادین همکاران بهتا شامل اطلاعات مربوط به مشخصات فنی اجزای طرح، اطلاعات مربوط به ابعاد و جزئیات هندسی، احجام و مقادیر اجزای طرح، تاریخچه تغییرات، ساختمان مصالح، مشخصات مصالح، نقشه ها و مدارک مهندسی مرتبط، جانمایی هندسی و مختصات قرارگیری اجزای پروژه در هر یک از تخصص های معماری، سازه، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی بصورت کاملا یکپارچه در سطوح مختلف جزئیات در بستر فناوری VDC با استفاده از سامانه BIM انجام می پذیرد.
مدیریت اطلاعات فنی و مهندسی در بستر این فناوری با ایجاد یکپارچگی اطلاعاتی بین تخصص ها و عوامل مختلف پروژه، سرعت و چابکی در مدیریت انجام کار، تصمیمات به موقع و مبتنی بر اطلاعات صحیح و دقیق، کاهش هزینه های ناشی از رفع ناهماهنگی ها، تداخلات و کاهش اتلاف منابع را به همراه خواهد داشت.